วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผลงานวิชาการ ครูอภิรดี

บทคัดย่อ

อภิรดี กลกิจ รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เพลงพื้นเมืองภาคกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพลงพื้นเมืองภาคกลาง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) จังหวัดราชบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 40 คน โดยทำการทดลอง 3 ครั้ง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เพลงพื้นเมืองภาคกลาง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test
ผลการศึกษาวิจัย ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เพลงพื้นเมืองภาคกลาง มีคุณภาพทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับเหมาะสมมาก และมีประสิทธิภาพ 82.75/83.13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพลงพื้นเมืองภาคกลาง โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

แก้วตา--ดวงใจ


จำนวนผู้มาเยือน

เธอช้า ..ฉันไม่รอนะ